Formularz rejestracyjnyDzień Otwarty na kierunku Analityka Bezpieczeństwa

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez Państwową Szkołę Wyższą im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Imię:


Nazwisko:


E-mail:


Rok urodzenia:


Nazwa szkoły:


Miejscowość:


Zapisuję się na warsztaty (przypominamy, że istnieje możliwość wybrania tylko 1 warsztatu w I turze i 1 w II turze)

I tura 9:00 - 12:00:

1. Afganistan wczoraj i dziś oczami żołnierza JW. GROM - NAVAL Paweł Mateńczuk
2. Wojskowe służby specjalne w operacjach w kraju i za granicą. - płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak
3. Specyfika pracy i służby w Afryce. - dr inż. Krzysztof Danielewicz
4. Różnorodność kulturowa. - płk dr hab. Marek Bodziany, prof. AWL we Wrocławiu
5. Po co nam wielokulturowość? - dr Mamadou Diouf
6. Strach przed islamem – fakty i mity. - dr Ziad Abou Saleh
7. Wykrywanie nadużyć finansowych. - mgr Marek Kołtun
8. Jak dobrze wyglądać na zdjęciach? - mgr Katarzyna JabłońskaII tura 12:15 - 15:00:

1. Afganistan wczoraj i dziś oczami żołnierza JW. GROM - NAVAL Paweł Mateńczuk
2. Wojskowe służby specjalne w operacjach w kraju i za granicą. - płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak
3. Specyfika pracy i służby w Afryce. - dr inż. Krzysztof Danielewicz
4. Różnorodność kulturowa. - płk dr hab. Marek Bodziany, prof. AWL we Wrocławiu
5. Po co nam wielokulturowość? - dr Mamadou Diouf
6. Strach przed islamem – fakty i mity. - dr Ziad Abou Saleh
7. Wykrywanie nadużyć finansowych. - mgr Marek Kołtun
8. Jak dobrze wyglądać na zdjęciach? - mgr Katarzyna Jabłońska


UWAGA!

W przypadku osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia, zgłoszenie MUSI być wypełnione i przesłane przez rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczenie

Oświadczenie

Prosimy o zaznacenie poniższych zgód

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z promocją kierunku Analityka Bezpieczeństwana na podany wyżej adres mailowy, godnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas Dni Otwartych na kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej uczelni oraz w mediach społecznościowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl,
telefon: (61) 424 29 42
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału Dniu Otwartym na kierunku Analityka Bezpieczeństwa i przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Państwową Szkołą Wyższą przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną.
5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Dniu Otwartym na kierunku Analityka Bezpieczeństwa. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w w/w wydarzeniu.
10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.